Khoa Quốc Tế học - Copyright @2015 by PSC Portal, Trường Đại học Đà Lạt    

Địa chỉ: Tòa nhà A20, 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: (+84)63.3829.995  

Website: http://www.dlu.edu.vn  -  Email: khoaquoctehoc@dlu.edu.vn