THÔNG BÁO

Thông báo về việc nhập thông tin cá nhân của sinh viên

Thông báo
(v/v: nhập thông tin cá nhân sinh viên lên trang online.dlu.edu.vn)
BCN khoa Quốc tế học yêu cầu cán sự các lớp chuyển thông báo này đến từng sinh viên.

Theo tinh thần thông báo số 761/TB-DHDL do Phó Hiệu trưởng Nguyễn Duy Mậu đã ký ngày 14 tháng 09 năm 2016 v/v nhập thông tin cá nhân của sinh viên hệ đào tạo chính quy Khóa 40, 39, 38, 37 trên trang online.dlu.edu.vn
Nay Phòng Công tác sinh viên gửi Trợ lý Công tác sinh viên các Khoa danh sách sinh viên chưa nhập và nhập thiêu thông tin trên trang cá nhân
Yêu cầu Trợ lý Công tác sinh viên phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm thông báo đến từng Sinh viên trong danh sách để nhập đầy đủ các thông tin trong trang thông tin cá nhân (online.dlu.edu.vn). 
Thời gian cụ thể như sau:
- Hạn chót : Trước 16h30 ngày 09 tháng 01 năm 2017;
Sau thời gian trên, Phòng Công tác sinh viên sẽ kết thúc việc nhập thông tin cá nhân của Sinh viên hệ đào tạo chính quy Khóa 40, 39, 38, 37 và chốt danh sách những sinh viên chưa thực hiện theo thông báo này.
3.Hình thức xử lý : Hạ điểm đánh giá rèn luyện học kỳ I năm học 2016 - 2017;
4. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ : Phòng Công tác sinh viên nhà A1 - CV. Nguyễn Hùng Tâm Ngọc.

Dưới đây là danh sách những sinh viên chưa nhập thông tin cá nhân.

Các tin khác