THÔNG BÁO

Thông báo điều chỉnh học phần

Thông báo điều chỉnh học phần

 

Phòng QLĐT gửi thông báo về việc đăng ký và điều chỉnh học phần đến các Khoa, đề nghị Khoa thông báo đến các sinh viên.

Sau đợt này Phòng sẽ không tiếp nhận đơn từ đăng ký hoặc điều chỉnh học phần.
 
Trân trọng./.
 
 
 
701-TB-DHDL_v.v_dc_HPHK_I_nam_hoc_2016-2017.pdf


Các tin khác