Tiếp sau các tập đoàn lớn như Mitsubishi, Panasonic, mới đây 15 doanh nghiệp Nhật Bản sẽ được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ chi phí để chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Tiếp sau các tập đoàn lớn như Mitsubishi, Panasonic, mới đây 15 doanh nghiệp Nhật Bản sẽ được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ chi phí để chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.

08/08/2016

Top